WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY !!! Szkoła Podstawowa w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów, tel. 46/8131670

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z § 34 pkt.10 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Poleskiej (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1911) informujemy, że w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Regnowie umieszczono sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie za rok 2019.

Poniżej link do sprawozdań:

https://www.bip.ugregnow.pl/463,sprawozdania-finansowe-za-2019