WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY !!! Szkoła Podstawowa w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów, tel. 46/8131670

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Władysława Ciasia w Regnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spregnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.09.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 26.09.2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 27.10.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 27.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak wersji kontrastowej strony
  • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki
  • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
  • Brak przejścia do treści
  • Brak widocznego fokusa na elemenatch serwisu
  • Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszcych
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Powody niedostępności:

  • Trwają prace nad poprawą dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Stankiewicz i Joanna Jakubiak-Grzyb adres e-mail: spregnow@gmail.com

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły można wejść wejściem głównym ogólnodostępnym oraz wejściem bocznym (od strony przedszkola) przez drzwi zewnętrzne o szerokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dostosowanie korytarzy

Korytarzem prowadzącym od wejścia głównego można dostać się do kancelarii dyrektora szkoły, sekretariatu, bibliotek, toalet oraz sali świetlicowej. Korytarzem od wejścia bocznego można dostać się do tzw. części przedszkolnej oraz części sportowej (sala gimnastyczna, toalety i szatnie). Korytarze posiadają szerokości przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Na pierwsze piętro budynku prowadzą schody. Wszystkie schody znajdujące się w budynku posiadają zamontowane barierki. Początek i koniec schodów oznakowany jest taśmą w jaskrawym kolorze.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind

Dostępność pochylni

Do wejścia głównego i bocznego do budynku prowadzą pochylnie przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Na parkingu brak wydzielonego oznakowanego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak możliwości

Dostępność tłumacza języka migowego

Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych